Semestrálna a seminárna práca

Seminárna práca s literatúrou

Každá seminárna práca predstavuje krátku písomnú domácu úlohu na vysokej škole. Domáce úlohy sú študenti zvyknutí vypracovávať už od základných škôl. Seminárne práce sú v podstate domácimi úlohami, pričom je ich rozsah značne väčší v porovnaní s domácimi úlohami. K domácim a seminárnym prácam je potrebné spomenúť semestrálne práce. Semestrálna práca predstavuje obdobu seminárnych prác, avšak s tým, že sa odovzdáva maximálne jedna za predmet v danom roku. Seminárne práce študenti zvládnu napísať za jedno poobedie, no písanie semestrálnej práce niekedy zaberie celý týždeň.

Písanie seminárnych prác za peniaze

Seminárna práca a jej cieľ
Teória v seminárnej práci

Písanie seminárnych prác je takmer identické s písaním domácich úloh. Kým na základnej škole si študenti pred hodinou odpísali domácu úlohu od spolužiaka, na vysokej škole sa za takéto napísanie úlohy platí. Písanie seminárnych prác za peniaze funguje ako medzi spolužiakmi, tak rovnako je možné v tomto smere osloviť profesionálne firmy. Napísanie seminárnej práce sa pohybuje v rôznej cenovej hladine. Seminárna práca sa zvyčajne vypracováva v teoretickej rovine. V takýchto prípadoch je cena za stranu nižšia, ako pri kombinácii teoretickej a praktickej časti.

Úvod seminárnej práce

V úvode seminárnej práce je potrebné spomenúť, čomu sa budeme v seminárnej práci venovať. Často sa tiež uvádza, čomu sa venuje ktorá kapitola. V úvode by sa mali spracovávať len informácie, na ktoré autor nevyužil žiadne zdroje či už z kníh alebo internetu. Dôležité je poznamenať, že úvodom seminárnej práce študent má čitateľa do problematiky uvádzať. Mal by teda vysvetliť napr. pri seminárnej práci o eutanázii, čo si pod ňou predstavuje, ako vníma podľa neho verejnosť eutanáziu a pod.

Jadro seminárnej práce

Jadrom seminárnej práce rozumieme čistý text, ktorý sa týka konkrétnej riešenej problematiky v seminárnej práci. Na seminárnu prácu stačí použiť iba 5 zdrojov, nakoľko sa jedná o práce s krátkym rozsahom. Pri semestrálnej práce je vhodné, ak študent použije minimálne 6-10 zdrojov, ktoré sa týkajú problematiky sú napísané odborníkmi z praxe. Nie vždy je možné seminárnu a semestrálnu prácu od seba odlíšiť rozsahom. Niekedy sú seminárne práce, čo majú toľko normostrán, koľko si vyžadujú semestrálne práce. Vždy je rozsah seminárnej a semestrálnej práce závislý od požiadaviek školiteľa. Pri seminárnej práci sa však študent málokedy snaží o vypracovanie praktickej časti. Pri semestrálnych prácach to však je omnoho častejším javom.

Záver seminárnej práce

V závere seminárnej alebo semestrálnej práce by študent mal poukázať na zistenia, ku ktorým dospel, na základe analyzovaných odborných literárnych prameňov. Mal by ukončiť tému vlastným postojom.

You Might Also Like